Devlet idaresinde akraba, akrep gibidir

15 Temmuz sonrası iktidar partisiyle FETÖ arasındaki akrabalık ilişkileri sık sık gündeme gelmeye başladı. Özellikle de damatlar. Osmanlı Devleti’nde sadrazamlığa kadar yükselen damatlar, zaman zaman devletin başına dert oldular.

Devlet idaresinde akraba, akrep gibidir

Bir Arap atasözü, devlet işlerinde akrabanın akrepten beter olduğunu söyler. İslâm târihinde devlet yönetiminde akrabaların kayırılması, Hz Osman devrinde başladı.

Hz. Ömer devrinde devlet çok kuvvetlendi ve hazine ağzına kadar doldu. Halkın iyiliği için geceleri uyumayıp dolaşan, yamalı kıyâfet giyecek kadar sâde yaşayan ve adâletten şaşmayan Halife,  birdenbire bu kadar zengin olmanın doğuracağı fesattan endişeliydi. Zîrâ fitnenin deniz gibi dalgalanacağını Hz Peygamber’den işitmişti. Bu bahsi ashaba hatırlattığı zaman Hz. Huzeyfe, “Senin zamanınla o fitne arasında bir kapalı kapı vardır” dedi. Hz. Ömer, “Bu kapı kırılacak mı yoksa açılacak mı?” diye sorunca Huzeyfe’den, “Kırılacak” cevâbını aldı. “Öyle ise artık kapanmaz” diyerek çok üzüldü. 

İslâm toprakları büyüdükçe ve zenginlik arttıkça adâletten şaşmaktan korkan Hz. Ömer’in bir derdi de yerine kimin geçeceğiydi. Bütün halife adaylarının özelliklerini biliyordu. Ümeyyeoğullarından Hz. Osman halife olursa Emevîler, başına üşüşür ve bütün makamları ele geçirirlerdi. O da halim, selim ve merhametli olduğu için itiraz etmezdi. Böylece Hâşimîler ve Emevîler arasında rekâbet başlar; devlet zayıflardı. 

Hz. Ömer, “Osman halife olursa ana bir kardeşi olan Ebu Muayt’ın torunu ve Ukbe’nin oğlu Velid’i işlerinde kullanır;  ondan nefret edenler de ayaklanıp ölümüne sebep olurlar”  tahmininde de bulundu. Nitekim Hz. Osman, halife olunca Velid’i Kûfe Vâlisi yaptı. Hem Velid’in hem Emevîlerin kötü hâllerinden fitne çıktı. Ayaklananlar, Hz. Osman’ı şehid ettiler.

Hz. Ömer’in adâleti ve heybeti fitne kapısının açılmasına engel oldu ama Hz. Osman’ın merhameti, fitnecilerin kapıyı kırmasına sebep oldu. O zamandan beri de o kapı hiç kapanmadı. Özellikle de “makamlara akraba getirme” fitnesi, Müslümanların başına çok dert oldu.

DEVLET, AKRABALIKTAN EVVELDİ

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu akrabalık ilişkileriyle başladı. Ancak bilinen ilişkilerden çok farklıydı. Osman Bey, Şeyh Edebali’nin evinde gördüğü rüyâyı anlatınca Şeyh Edebali, devlet müjdesiyle birlikte kızını Osman Bey’e verdi. Osmanlı Devleti’nin ilk kadısı olan Dursun Fakih Osman Bey’in bacanağı Şeyh Edebali’nin damadıydı. Bu ilişkiler asla iktidar hırsına dönüşmediği gibi Dursun Fakih, bizzat savaşlara da katıldı. 

Şeyh Edebali’nin devlete ve devlet büyüğüne saygısını belki de en güzel ifâde eden kişi Tarık Buğra’dır. Osman Bey elini öpmek isteyince Şeyh Edebali itiraz eder. “Kimsenin elini öpme! Han büyüğü Allah’tır.”

İşte Osmanlı’nın ilk zamanları böyleydi. Hânedanla akrabalık kuranlar, bunu suistimal etmezlerdi. Yine evliyânın büyüklerinden Emir Sultan, Yıldırım Bayezıd’ın damadıydı. Bursa’da kendi işleriyle ve tasavvufla meşgûl olan Emir Sultan, nasihat ve duâ etmek dışında devlet işlerine karışmadı. Hatta Ankara Savaşı’ndan önce Yıldırım’ı vazgeçirmeye çalıştığı ama sözünü dinletemediği rivâyet edilir. 

Yükselme devriyle birlikte damatların sadârete gelmesi, devlet işlerinde sıkıntıya sebep oldu. Haddini aşanlar, cezâlandırılsa da damatların tesiri, devleti yıkacak kadar ileri gitti. 

  MUHTEŞEM DAMAT

1523-1536 yılları arasında Kânûnî’nin sadrazamlığını yapan Pargalı İbrahim Paşa, pâdişâhın kızkardeşi Hatice Sultan’la evliydi. 1. Süleyman’ın Manisa’da şehzâdeliğinde maiyetine girdi. Pâdişâhlığı esnâsında da hızla yükseldi. Bu yükselişte şüphesiz saraya damat olmasının tesiri vardı. İbrahim Paşa, sadâreti esnâsında o kadar kudretliydi ki pâdişâhtan bir eksik tuğ taşıyordu. O da hilâfet tuğu idi. İbrahim Paşa, yabancı elçiler tarafından “Muhteşem İbrahim” olarak anıldı. Mohaç Savaşı sonrası İstanbul’a heykeller getirince halkın tepkisini çekti ve putperestlikle suçlandı.  

İbrahim Paşa’nın iktidar hırsının tavan yapması Kânûnî’nin hoşuna gitmedi. Başka sıkıntılar da ortaya çıkınca, devlet idâresinde ikinci bir muhteşeme izin vermedi. Makbûl olan İbrahim Paşa, idam edilerek maktûl oldu.

KEHLE-i İKBÂL RÜSTEM PAŞA

Devşirilerek Enderun’da yetişen Rüstem Paşa, Kânûnî’nin kızı Mihrimah Sultanla evlenip Sadrazam oldu. Sadrazamlık hikâyesi şu beyitle meşhûrdur:

Olacak bir kişinin bahtı kavi talii yar
Kehlesi dahi mahallinde anın işe yarar


Rivâyete göre Rüstem Paşa, Diyarbakır Vâlisi iken damatlığı söz konusu oldu. Düşmanları cüzzam olduğu dedikodusu yaydı. Bunun üzerine Kânûnî, hekim göndererek muâyene ettirdi. Cüzzam hastasında bit olmazdı. Rüstem Paşa’nın üzerinden bit çıkınca aklandı ve saraya damat oldu.

1544-1553 yılları arasında sadrazam olan Rüstem Paşa, Hürrem Sultan ve Mihrimah Sultanla birlikte Şehzâde Mustafa’nın katledilmesi meselesine karıştı. Bu hâdiseden sonra azledildi. 1555’te tekrar sadrazam oldu ve 1561’de ölene dek makamında kaldı. Arkasında büyük bir servet bıraktı. Devlet idâresinde rüşveti yaydığı ve bu yüzden devletin zayıflamasını başlattığı kabul edilir.

HADDİNİ BİLMEYEN DAMAT

1539-1541 yılları arasında sadrazamlık yapan Lütfi Paşa da  devşirilerek  Enderun’da yetişen devlet adamlarındandı. Kânûnî’nin kız kardeşi Şah Sultan’la evlenince saraya damat oldu. İki yıl görevde kaldı. Kendisini eleştiren Şah Sultan’a tokat attığı için câriyeler ve harem ağaları tarafından tartaklandı. Bu hâdise duyulunca azledildi. Şah Sultan ile nikâhı bitti ve Dimetoka’ya sürüldü

MELEK GİBİ BİR DAMAT 

1792-1794 yıllarında iki yıl sadrazamlık yapan Ahmet Paşa, halim selim tabiatlı olması sebebiyle melek olarak anıldı. 3. Ahmed Han’ın kızı Zeynep Aşıma Hanım’la evlenerek saraya damat oldu.

3. Selim Han devrinde 73 yaşında olmasına rağmen sadrazam oldu. O sırada Kandiye Muhâfızı idi. 3. Selim devri ıslahat faaliyetlerinde emeği olmasına rağmen ilerleyen yaşını gerekçe gösterip kendi isteğiyle sadâretten ayrıldı.

DÜĞÜN FODULU DAMAT

Galata Başağası Hemşinli Ömer Ağa’nın oğlu olan Mehmed Ali Paşa, 1813 yılında Hemşin’de doğdu. Kaptan-ı Derya Ahmet Paşa’nın hizmetine girerek hademe-i Hümâyûn’a dâhil oldu. Çeşitli vazifelerde bulunarak yükseldi. Yakışıklı ve uzun boyluydu. Saraya damat olması sebebiyle 19. asrın belki de en muhteşem düğün töreni ile evlenen Mehmed Ali Paşa, maalesef eşine ve saraya lâyık bir adam değildi. Fakat bu evlilikle hayâl ettiği ikbâle kavuştu. Önce Kaptan-ı Derya oldu. Kısa bir süre sadrazamlık bile yaptı. Mâbeyn hademeliğinden kurenalığa ve zevcesi bulunan hemşire-i pâdişâhînin hatırına riâyeten vükelâlığa çıktı. Hod-pesend bir zâttı. Aşırı masrafları ve hânedâna yakışmayan hâlleri yüzünden defalarca pâdişâh tarafından azarlanıp görevden alındı. Her seferinde Adile Sultan’ın ricâsıyla yeniden göreve getirildi. 


Damat Mehmed Ali Paşa


Abdülaziz Han’ın cülûsu töreninde ortada “düğün fodulu” gibi dolaştığı; sanki Sultanı o makama kendisi getirmiş gibi davrandığı ve bilâhare müsteşar-ı saltanat makamına geçerek geceleri bile sarayda kaldığı anlatılır. Devlete hıyânet kabilinden yolsuz hareketleri vardı. Bir keresinde Abdülaziz Han’ın, yanında Rıza Paşa ve Mehmed Ali Paşa’nın adı geçince şöyle dediği rivâyet edilir: “Pederimi ikisi bitirdiler. Karındaşıma dahi anlar ettiler.”

KEŞKE HELÂLE DE ÇÖZMESEYDİNİZ 

Bâb- ı Âlî’yi basıp yönetime el koyacak kadar iktidar hırsına kapılmış bir asker olan Enver Paşa, Harbiye Nâzırı iken Mehmed Reşat Han’ın yeğeni Emine Nâciye Sultan ile evlenerek saraya damat oldu. Tam ifâdeyle, “Dâmâd-ı Şehriyârî” oldu. Hatta bunun üzerine, aralarında eskiden beri yarış olan Mustafa Kemal, Vahdettin Han’ın kızı Sabiha Sultan’a tâlip oldu ama Sabiha Sultan tarafından reddedildi.

Birinci Cihan Harbi’ne girmemizin ve Sarıkamış fâciâsının müsebbibi olan Enver Paşa, Mondros Mütârekesi öncesinde ülkeyi terk etti. Rütbeleri geri alındı ve ölüm cezâsına çarptırıldı. 1922’de Tacikistan’da Ruslarla savaşırken öldü.

  
Enver Paşa

Enver Paşa’nın babası Hacı Ahmet Bey, 1919’da Malta sürgününe giderken “Ben harama uçkur çözmedim” diye hayıflanır. Orada bulunan ve Enver Paşa’dan hoşlanmayan Süleyman Nazif şöyle der:

“Keşke helâle de çözmeseydiniz.”

Yine Süleyman Nazif, Malta’da Hacı Ahmet Bey’e “Gelin sizi bir İngiliz kızıyla evlendirelim” der. Paşa, bu teklife şaşar. Sebebini sorunca Süleyman Nazif içindekileri döker:


“Bir Türk kızıyla evlendiniz, ondan doğan oğlunuz Enver, koca Türk imparatorluğunu batırdı. Belki İngiliz kızından doğan oğlunuz da İngiliz imparatorluğunu batırır da kurtuluruz.”


Süleyman Nazif

Sözü şiirle bağlayalım:

Akrabaydık akrep olduk biz bize 
Akrep etmez akrabanın akrabaya ettiğini

 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
SONTÜRK - 2 ay önce
ÇOK GÜZEL BİR YAZI KEŞKE 2016 YILINA KADAR DEVAM EDEBİLSEYDİNİZ SON TÜRK DEVLETİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU AHVALİ GÖREBİLİRDİK.